Bài trắc nghiệm môn toán có img1 câu hỏi, mỗi câu có img2 phương án lựa chọn, trong đó có img3 đáp án đúng. Mỗi câu trả được đúng được img4 điểm. Một học sinh không học bài nên đánh hú hoạ tất cả các câu trong đề. Tìm xác suất để học sinh này được img5điểm.  

A.

img1 

B.

img1        

C.

img1 

D.

img1   

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Để đạt được img1 điểm bạn học sinh này phải trả lời đúng 15 câu và sai 35 câu. Vậy xác suất để bạn học sinh này đạt được img2điểm là: img3  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...