Bất phương trình img1 có nghiệm là

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Xét dấu phá trị tuyệt đối: D:\Toán 10\Đại Số. Trắc Nghiệm\Dự án. Đại số 10\Chương 4. Đại số\4.2.27.png  TH1. img2 img3img4img5img6img7. TH2. img8 img9img10img11img12img13. TH3. img14 img15img16img17img18  img19. Tổng hợp lại, tập nghiệm của bất phương trình là : img20 .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.