** Biết 2 cặp alen Aa, Bb chi phối hai cặp tính trạng. Đem lai giữa P đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen, thu được F1 đồng loạt xuất hiện một loại kiểu hình. Cho F1 giao phối với một cây khác, thu được ở F2 326 cây chín sớm, hạt phấn dài : 330 cây chín muộn, hạt phấn tròn : 656 cây chín sớm, hạt phấn tròn.

Tính trạng về hình dạng hạt phấn được di truyền theo quy luật nào?

A.

Phân li độc lập.

B.

Liên kết gen.

C.

Phân li.

D.

Trội không hoàn toàn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân li.

Tính trạng hình dạng hạt phấn phân li ở F2 theo tỉ lệ 3 : 1 → tính trạng này di truyền theo định luật phân li.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.