Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word with the main stress different from that of the other three words in each question:    

A.

A. attractive

B.

B. impressive

C.

C. important

D.

D. different

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Phần D trọng âm rơi vào âm thứ nhất, còn lại là thứ 2

attractive /ə'træktiv/

impressive /im'presiv/

important /im'pɔ:tnt/

different /'difrənt/    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.