Bước sóng ngắn nhất của tia Rơn-ghen phát ra từ một ống Rơn-ghen là λ = 2.10-11 m. Coi rằng vận tốc ban đầu của electron bằng không. Động năng cực đại của electron trước khi đập vào đối catôt bằng:

A.

10-14 J.

B.

3.10-14 J.

C.

5.10-14 J.

D.

6.10-14 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10-14 J. 

Bước sóng của tia Rơn-ghen ngắn nhất tức là photon của nó có năng lượng lớn nhất. Khi đó động năng cực đại của electron chuyển hoàn toàn năng lượng của nó thành năng lượng của photon.

  = 10-14 J.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.