Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mà pháp luật quy định phải làm là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A.

Áp dụng pháp luật.

B.

Thi hành pháp luật.

C.

Sử dụng pháp luật.

D.

Tuân thủ pháp luật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mà pháp luật quy định phải làm là hình thức thi hành pháp luật.

Vì vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...