Các kim loaị Fe, Cr, Cu cùng tan trong dung dich nào sau đây?         

A.

A: Dung dich HCl

B.

B: Dung dich HNO3 đăc, nguôị .

C.

C: Dung dich HNO3 loãng

D.

D: Dung dich H2SO4 đăc, nguôị .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lưu ý : Cr, Fe và Al bị thụ động hóa bởi HNO3, H2SO4 đặc nguôi.

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.