Cách mạng tháng Tám năm 1945 không mang ý nghĩa nào sau đây?

A.

Nó đã lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỉ ở nước ta.

B.

 Nó đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và ách thống trị của phát xít Nhật.

C.

Nó đã đưa cả nước bước vào thời kì tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D.

Nó đã lập nên nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...