Cần chọn img1 người đi công tác từ một tổ có img2 người, khi đó số cách chọn là:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Số cách chọn img1 người bất kì trong img2 là: img3. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.