Cần lấy bao nhiêu lít khí CH4 và C2H5 để được 8 lít hỗn hợp (C2H6, CH4) có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 11,5?

A.

5 và 3.

B.

4,5 và 3,5.

C.

4 và 4.

D.

2 và 6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4 và 4.

 CH4 (M = 16), C2H6 (M = 30).

 = 

 V1 = V2 = 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...