Chất nào sau đây không có bản chất lipit

A.

côlestêrôn.

B.

xenlulozo.

C.

hoocmon owsstrogen.

D.

hoocmon progesteron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xenlulozo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.