Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 − m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là:

A.

C4H10O2N2.

B.

C5H9O4N.

C.

C4H8O4N2.

D.

C5H11O2N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C5H9O4N.

- 1 nhóm -NH2 phản ứng với HCl tăng 36,5 gam (1 mol), còn 1 nhóm -COOH phản ứng với NaOH tăng 22 gam (1 mol).

- Mặt khác: 22.2 − 36,5 = 7,5 số nhóm -COOH gấp 2 lần số nhóm -NH2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...