** Cho 10,6 gam hỗn hợp hai rượu đơn chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với Na tạo thành 2,24 lít H2 (đktc).

Thành phần phần trăm theo khối lượng của rượu có phân tử lớn hơn là:

A.

43,4%.

B.

56,6%.

C.

30,19%.

D.

69,81%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

56,6%.

Gọi rượu thứ nhất CnH2n+1OH.

     rượu thứ hai CmH2m+1OH.

Thay hai rượu bằng một rượu tương đương:

OH (n <  < m)

OH + Na  H2ONa

0,2 mol                      0,1 mol

M = 14n + 18 = = 53   = 2,5.

Rượu có phân tử lượng lớn hơn là C3H7OH.

% = .100 = 56,6%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.