Cho bảng số liệu sau: Lượng mưa, khả năng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm (Đơn vị: mm)

Địa điểm

Lượng mưa

Lượng bốc hơi

Cân bằng ẩm

Hà Nội

1676

989

+678

Huế

2868

1000

+1868

Thành phố Hồ Chí Minh

1931

1686

+245

Từ bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không chính xác về lượng mưa, khả năng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm:         

A.

Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên không đồng đều.

B.

Huế là địa điểm có lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm cao nhất.

C.

Huế có lượng mưa cao nhất, Hà Nội có lượng mưa thấp nhất.

D.

Lượng bốc hơi trong năm lớn nhất thuộc về Thành phố Hồ Chi Minh, nhỏ nhất là Hà Nội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.