Cho biết một số hệ quả của các dạng đột biến cấu trúc NST như sau:

1. làm thay đổi trình tự phân bố của các gen.

2. làm tăng hoặc giảm số lượng gen trên NST (chuyển đoạn không tương hỗ)

3. làm thay đổi thành phần số lượng gen trong nhóm gen liên kết

4. làm cho 1 gen nào đó đang hoạt động có thể ngừng hoạt động

5. có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến

6. Có thể làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN cấu trúc nên NST đó.

Trong số các hệ quả nói trên, đột biến chuyển đoạn có bao nhiêu hệ quả

A.

         3

B.

         4

C.

         5

D.

         6

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đột biến chuyển đoạn có các hệ quả:

1. làm thay đổi trình tự phân bố của các gen.

2. làm tăng hoặc giảm số lượng gen trên NST (chuyển đoạn không tương hỗ)

3. làm thay đổi thành phần số lượng gen trong nhóm gen liên kết

4. làm cho 1 gen nào đó đang hoạt động có thể ngừng hoạt động

5. có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến

6. Có thể làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN cấu trúc nên NST đó.  

Vậy đáp án là D        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.