Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 16% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai ♂AaBb x ♀AaBB, loại kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ

A.

         8%

B.

         10,5%

C.

         21%

D.

         16%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

PHƯƠNG PHÁP:

+tỷ lệ giao tử bình thường + tỷ lệ giao tử đb = 1 

+ Tách riêng từng cặp tính trạng rồi tổ hợp

Giải:

AaxAa=>aa=1/4

♂Bb x ♀BB, 16% tb cơ thể đực GP k bình thường GP I=> Tỉ lệ gt bt=100%-16%=84%=41% gt b

=>Bb=41%x1=41%

=>aaBb=1/4x41%=10,5%

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...