Cho các cân bằng sau (I) 2HI (k) Trac nghiem online - cungthi.vn H2 (k) + I2 (k); (II) CaCO3 (r) Trac nghiem online - cungthi.vn CaO (r) + CO2 (k); (III) FeO (r) + CO (k) Trac nghiem online - cungthi.vnFe (r) + CO2 (k); (IV) 2SO2 (k) + O2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2SO3 (k). Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.