Cho các dãy chất: Al, Al2(SO4)3, Al2(OH)3, Al2O3, Zn, ZnO, Zn(OH)2,CuS, PbS, FeS, NaHCO3, Na2HPO4, Na3PO4, Sn(OH)2, ClH3N-CH2-COOH. Số chất trong dãy không tác dụng với dung dịch HCl:              

A.

A. 4        

B.

B. 3        

C.

C. 6        

D.

D. 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các chất không tác dụng với HCl là: Al2(SO4)3; PbS; CuS; ClH3N – CH2 – COOH  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.