Cho các dung dịch loãng có cùng nồng độ 1M: (1)- NaOH; (2)- NH3; (3)- CH3NH2; (4)- C6H5NH2. Sắp xếp các dung dịch trên theo chiều pH tăng dần là:  

A.

A: (1); (3); (2); (4)

B.

B: (3); (2); (4); (1)

C.

C: (2); (4); (1); (3)

D.

D: (4); (2); (3); (1)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D · NaOH tan trong nước phân ly hoàn toàn thành Na+ và img1Þ pH của dung dịch lớn nhất. · RNH2: Gốc R đẩy e làm tăng tính bazơ của nguyên tử N, gốc R hút e làm giảm tính bazơ của nguyên tử N. Tính bazơ càng mạnh thì pH của dung dịch càng cao. Þ pH theo thứ tự tăng dần: C6H5NH2; NH3; CH3NH2. Vậy sắp xếp các dung dịch theo pH tăng dần là: (4),(2),(3),(1)  

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...