Cho các dung dịch sau: K2CO3; KCl; Na2S; NaHSO4; NH4Cl; CH3COONa. Có bao nhiêu dung dịch có pH > 7:  

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3.

Dung dịch các muối K2CO3, KCl; Na2S; CH3COONa là những muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh, bị thủy phân tạo ra môi trường bazơ, pH > 7.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.