Cho các este: C6H5OOCCH3 (1): CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3(3); CH3-CH=CH-OOC-CH3(4); (CH3COO)2CH-CH3(5). Những este nào thủy phân không tạo ra ancol.         

A.

A: 1,2,4,5

B.

B: 1,2,4

C.

C: 1,2,3

D.

D: 1,2,3,4,5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các este thủy phân không tạo ra ancol là: (1)CH3COOC6H5 img1 C6H5OH (2)CH3COOCH=CH2-CH2img2CH3CHO (4)CH3COOCH=CH-CH3img3CH3CH2CHO (5)(CH3COO)2CHCH3img4[CH3CH(OH)2]→CH3CHO+H2O  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...