Cho dãy các chất: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là :         

A.

A. 3

B.

B. 5

C.

C. 4

D.

D. 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, CH3NH3Cl

Phương trình phản ứng:

img1  img2  img3  img4     

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.