Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, glucozơ, glyxylalanin (Gly-Ala). Số chất bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit là         

A.

A: 4

B.

B: 2

C.

C: 3

D.

D: 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các chất : metyl acrylat, tristearin, glyxylalanin (Gly-Ala).  

   Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.