Cho hai đường thẳng img1img2 chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa img3 và song song với img4?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

Vô số.

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Lấy điểm img1 trên img2, qua img3 kẻ đường thẳng img4 song song với img5. Khi đó mặt phẳng img6 song song với img7. Nếu có một mặt phẳng img8 khác img9 quaimg10 mà song song với img11 khi đó img12 phải song song với img13. Mâu thuẩn img14, img15 chéo nhau. Vậy có duy nhất một mặt phẳng chứa img16 và song song với img17.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.