Cho hàm số img1 có đạo hàm liên tục trên R. Đồ thị hàm số img3 như hình vẽ sau: geogebra  Số điểm cực trị của hàm số img5 là:  

A.

3

B.

1

C.

4

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Đồ thị hàm số img2 được suy ra từ đồ thị hàm số img3 bằng cách tịnh tiến sang phải img4 đơn vị và tịnh tiến xuống dưới img5đơn vị. Do đó đồ thị hàm số img6 chỉ cắt trục hoành tại 1 điểm và đổi dấu qua điểm đó nên hàm số img7 có một điểm cực trị.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.