Cho hàm số img1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn img2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để img3.        

A.

15

B.

14

C.

17

D.

16

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Xét hàm số img1. Ta có img2  Do đó img3 hay img4  Ta xét các trường hợp sau: TH1: Nếu img5 thì img6  Theo đề bài img7  Do a nguyên nên img8. TH2: Nếu img9 thì img10  Theo đề bài img11  Do a nguyên nên img12. TH3: Nếu img13 thì img14 (Luôn thỏa mãn) Do a nguyên nên img15  Vậy có 15 giá trị của a thỏa mãn yêu cầu bài toán.  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.