Cho hàm số $y = f(x) = 2x$. Tại $x =-\frac{1}{2}$ , thì $f(-\frac{1}{2})$ có giá trị là:

A.

$1$

B.

$-1$

C.

$4$

D.

$-4$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Thay $x =-\frac{1}{2}$ vào hàm số $y = f(x) = 2x$ ta được: $f(-\frac{1}{2})=2.(-\frac{1}{2})=-\frac{2}{2}=-1$ Vậy $f(-\frac{1}{2})=-1$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.