Cho hệ bất phương trình 2x - 32y  14x - 3y  2có tập nghiệm S:
(a). -14 ; -1 ∉ S
(b). S = {(x ; y) | 4x - 3 = 2}
(c). Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng chứa gốc toạ độ và kể cả bờ (d), với(d) là đường thẳng 4x - 3y = 2.
Kết luận đúng trong 3 kết luận trên là

A.

(a)

B.

(b)

C.

(c)

D.

Không có kết luận nào đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hệ đã cho tương đương với:
4x-3y24x-3y2 ⇔ 4x - 3y = 2
Suy ra (b) đúng.
Biểu diễn hình học của S là đưòng thẳng 4x - 3y = 2 và điểm có toạ độ -14 ; -1 thuộc đường thẳng này. Vậy (c) và (a) sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...