Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi img1 lần lượt là trung điểm của img2. Trong các đường thẳng nào sau đây đường thẳng nào không song song với A’B’?                         

A.

A. AB

B.

B. CD

C.

C. C’D’        

D.

D. SC

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Do SC cắt mặt phẳng tạo bởi bốn điểm đồng phẳng img1 nên SC không song song với A’B’.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.