Cho hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn tâm O bán kính R . Trên đường tròn O lấy hai điểm A,B sao cho tam giác OAB vuông. Biết diện tích tam giác SAB bằng R22 . Thể tích hình nón đã cho bằng

A.V=πR31412 .
B.V=πR3142 .
C.V=πR3146 .
D.V=πR3143 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải
Chn C
Ta có hình vẽ
img1
Cách 1: Trong đường tròn O , kẻ OHAB tại H thì H là trung điểm của AB .
Do đó ta có ABOHABSO(doSOOAB) ABSOH .
AB=SABOABOH=SOHOAB,SH=SOHSAB .
Do đó SAB,OAB^=OH,SH^=SHO^=α .
Mặt khác ta có tam giác OAB là hình chiếu vuông góc của tam giác SAB lên mặt phẳng đáy.
Nên cosα=SΔOABSΔSAB=12. OA. OBSΔSAB=R22R22=24 .
Suy ra SO=tanα. OH=R221cos2α1=R142 .
Vậy thể tích của khối nón là V=SO3πR2=πR3146 .
Cách 2: Tam giác OAB vuông cân nên ta có AB=R2 .
Kẻ OHAB tại H , ta được OH=AB2=R22 .
Ngoài ra ABOHABSO(doSOOAB) ABSOH ABSH .
Do đó SΔSAB=12. SH. AB=R22SH=2R .
Tam giác SOH vuông tại O nên SO=SH2OH2=R142 .
Vậy thể tích của khối nón là V=SO3πR2=πR3146 .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.