Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5 M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là             

A.

A. 240        

B.

B. 120        

C.

C. 360        

D.

D. 400

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 img1= 0,4 mol; nFe = 0,02 mol; nCu = 0,03 mol

Fe – 3e → Fe3+                        Cu – 2e → Cu2+

0,02 0,06                                0,03 0,06   

 

img2

Giả sử img3 hết

img4 + 3e + 4H+ → NO + 2H2O                 

            0,08 0,24 0,32  

 img5 = 0,24 >  img6

→ Cu và Fe hết, img7

img8

Để lượng kêt tủa là tối đa thì NaOH phải trung hòa hết H+ và chuyển hết 2 ion trên thành kết tủa

→ nNaOH = img9+ 2img10= 0,24 + 0,12 = 0,36 → V = 360 ml    

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.