Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là:         

A.

A: 9,0

B.

B: 18,0

C.

C:  36,0

D.

D: 16,2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B Có img1   

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.