cho mảng A có 4 phần tử: 5 7 9 1 Hãy cho biết kết quả chương trình sau: C:=0; L:=0; for i:=1 to 4 do if (A[i] mod 2=0) then C:=C+1; else L:=L+1; write(C); write(L);

A.

C=2, L=2

B.

C=4, L=0

C.

C=0, L=4

D.

chương trình lỗi

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...