Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 loãng, NH4NO3. Tổng số trường hợp tạo ra muối Fe(II) là:

A.

7.

B.

4.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5.

Fe + 2FeCl3 3FeCl2

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu↓

Fe + Pb(NO3)2 Fe(NO3)2 + Pb↓

Fe + HCl FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.