Cho một số phát biểu sau về các gen trong operon Lac ở E. Coli (Xem mô hình hoạt động của operon Lac)

(1) Mỗi gen mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit khác nhau. 

(2) Mỗi gen đều có một vùng điều hòa nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc.

(3) Các gen đều có số lần nhân đôi và số lần phiên mã bằng nhau.

(4) Sự nhân đôi, phiên mã và dịch mã của các gen đều diễn ra trong tế bào chất.

(5) Mỗi gen đều tạo ra 1 phân tử mARN riêng biệt. Số phát biểu đúng là:         

A.

A: 3

B.

B: 4

C.

C: 2

D.

D: 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1) đúng vì 3 gen mã hóa cho 3 chuỗi pôlipeptit khác nhau.

(2) sai vì 3 gen có chung 1 vùng điều hòa, gồm vùng P và vùng O.

(3) đúng vì các gen này đều trên cùng 1 phân tử ADN vùng nhân nên có số lần nhân đôi bằng nhau, cùng trong 1 operon nên luôn được phiên mã đồng thời.

(4) đúng vì SV nhân sơ không có màng nhân nên mọi hoạt động di truyền đều diễn ra trong tế bào chất.

(5) sai vì 3 gen khi được phiên mã chỉ tạo ra 1 phân tử mARN chung

Vậy đáp án đúng là: A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...