Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

img1 

Biết X, Y và Z là các hợp chất của crom. Hai chất Y và Z lần lượt là  

A.

A: Cr(OH)3 và Na2CrO4

B.

B: Cr(OH)3 và NaCrO2.  

C.

C: NaCrO2 và Na2CrO4.        

D.

D: Cr2(SO4)3 và NaCrO2.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Các phản ứng xảy ra là:

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 img1 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 (X) + H2O         

Cr2(SO4)3 + NaOH dư img2NaCrO2 (Y) + Na2SO4 + H2O         

NaCrO2 + Br2 + NaOH img3Na2CrO4 (Z) + NaBr + H2O  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.