Cho số phức img1 thỏa mãn img2. Gọi img3 là điểm biểu diễn số phức img4. Tìm tung độ của điểm img5.

A.2
B.3
C.-3 
D.-1
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích: Ta có: img1. Gọi img2 là điểm biểu diễn số phức img3 trong mặt phẳng tọa độ img4 thì img5. Vậy tung độ điểm img6 bằng img7. Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.