Cho img1img2. Tìm m để 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng. Một học sinh giải như sau: Bước 1: img3 Bước 2: img4 img5. Bước 3: A, B, C, D đồng phẳng img6img7 Đáp số: m = -5 Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào?         

A.

 Đúng.

B.

 Sai ở bước 1.

C.

 Sai ở bước 2.

D.

 Sai ở bước 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta lần lượt đi phân tích từng bước một. Ở bước 1: Ta thấy tất cả các tọa độ đều được tính đúng. Ở bước 2: Ta thấy biểu thức tính tích có hướng đúng, ta có thể kiểm tra việc này bằng cách bấm máy tính tôi đã giới thiệu ở các đề trước. Với biểu thức tính tích hỗn tạp ta kiểm tra lại như sau: img1  img2

Do đó bước 2 sai, Chọn C

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.