Chon Câu sai trong các câu sau:        

A.

Qua phép quay img1 điểm img2 biến thành chính nó.

B.

Phép đối xứng tâm img1 là phép quay tâm img2, góc quayimg3.

C.

Phép quay tâm img1 góc quay img2 và phép quay tâm img3 góc quay img4 là hai phép quay giống nhau.

D.

Phép đối xứng tâm img1 là phép quay tâm img2, góc quay img3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  A đúng. Phép quay tâm img1, góc quayimg2 và phép quay tâm img3, góc quay img4 đều là phép đối xứng tâm img5, nên các câu B, D đúng.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.