Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The coffee was too hot for me to drink.

A.

The coffee was so hot that I can’t drink it.

B.

The coffee was so hot that I couldn’t drink.

C.

The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D.

The coffee was so hot that I can’t drink.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.