Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Can you give me the newspaper on the table, Nam?

A.

Nam, give me the newspaper on the table, will you?

B.

Would you mind give me the newspaper on the table, Nam?

C.

Nam, you will give me the newspaper on the table, won’t you?

D.

Nam, give me the newspaper on the table, don’t you?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nam, give me the newspaper on the table, will you?

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.