Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

It was not warm enough for us to take a leisurely walk.

A.

It got warmer so we took a leisurely walk.

B.

Thanks to warm weather, we took a leisurely walk.

C.

We would have taken a leisurely walk if it had been warmer.

D.

The warmth prevented us from taking a leisurely walk.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

We would have taken a leisurely walk if it had been warmer.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...