Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

“I have just bought a new bike for you”, said my mother.

A.

My mother told me to buy me a new bike.

B.

My mother said that she bought me a new bike.

C.

My mother said that she had bought me a new bike.

D.

My mother asked me if I wanted her to bike a new bike for me.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

My mother said that she had bought me a new bike.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.