Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

It was such a boring play that we left the theater in the middle.

A.

The boring play made us leave in the middle of the theater.

B.

The theater had a very boring play in the middle so we left.

C.

The play was boring in the middle so we left the theater.

D.

The boring play made us leave the theater in the middle.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

The boring play made us leave the theater in the middle.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...