Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

They spent a lot of money on food and clothes.

A.

A lot of money was spent on food and clothes.

B.

A lot of money were spent on food and clothes.

C.

A lot of money on food and clothes were spent.

D.

Money was spent a lot on food and clothes.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A lot of money was spent on food and clothes.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.