Choose the best answer for the following sentence:

 _______________ is a game played in a swimming pool in which two teams of swimmers

try to score goals with a ball.
 

A.

Water polo                       

B.

Rowing                      

C.

Swimming                     

D.

Water skiing

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Water polo

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.