Choose the best answer for the following sentence:

A friend needs ___________ honest.

A.

to have   

B.

to do   

C.

to know  

D.

to be

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

to be

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.