Choose the best answer for the following sentence:

“Can I borrow some money from you?”

“You’re already in debt _____________ me for sixty dollars.”
 

A.

for                 

B.

to 

C.

from  

D.

by

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...