Choose the best answer for the following sentence:

Can you bring the washing in if it _________?
 

A.

rains            

B.

is going to rain                 

C.

 raining                

D.

rained

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

rains

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.