Choose the best answer for the following sentence:

Do you have ___________________________ idea who could have borrowed your bicycle?
 

A.

some                 

B.

no                 

C.

neither           

D.

any

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

any

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.